โครงการพัฒนา​การประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์​

Posted Posted in News, กิจกรรม

ดร.พัทรียา​ เห็นกลาง​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย​ ราชมงคลพระนคร​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา​ […]

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 […]

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in กิจกรรม

ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยหน่วยงานสามารถทักท้วงได้ภายในวันที่ […]

ขอให้หน่วยงานเข้าไปกรอกแบบประเมิน 2 แบบประเมิน

Posted Posted in กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานเข้าไปกรอกแบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และแบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ ผ่านหน้า Website สำนักงานอธิการบดี […]

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

Posted Posted in กิจกรรม

ด้วย สำนักงานอธิการบดีมีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ประเมินคุณภาพภายใน (ซ้อมตรวจ) ในระหว่างวันที่ […]

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานSAR ของสำนักงานอธิการบดี ปะจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และกำนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา2556

การจัดทำตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน : 2.1. …งานบริหารทั่วไป

Posted Posted in กิจกรรม

ตามที่สำนักงานอธืการบดีขอเชิญประชุมงานบริหารทั่วไปของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อจัดทำตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ด้านงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 27 […]