ประจำปีการศึกษา 2559

 1. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2559
 2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
 3. คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559
 4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2558 
 5. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2559
 6. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
 7. ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 3 ส่วนการประเมินตนเอง)
  1. ตัวบ่งชี้หลัก
  2. ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 8. รายงานการประเมินตนเอง SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2559
 9. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559