ผู้บริหารราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted Posted in News, กิจกรรม

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการพัฒนา​การประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์​

Posted Posted in News, กิจกรรม

ดร.พัทรียา​ เห็นกลาง​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย​ ราชมงคลพระนคร​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา​ […]

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ […]

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักงานอธิการบดี ประจำีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13และ 16 กรกฏาคม 2561

Posted Posted in News, กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ […]

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 […]