ผู้บริหารราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted Posted in News, กิจกรรม

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการพัฒนา​การประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์​

Posted Posted in News, กิจกรรม

ดร.พัทรียา​ เห็นกลาง​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย​ ราชมงคลพระนคร​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา​ […]

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักงานอธิการบดี ประจำีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13และ 16 กรกฏาคม 2561

Posted Posted in News, กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ […]

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in News, กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา […]

ประมวลภาพการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in News, กิจกรรม

ประมวลภาพการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการภายนอก(ประธานจาก มทร.สุวรรณภูมิ) เมื่อวันอังคราที่ 31 […]