ประจำปีการศึกษา 2560

 1. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2560
 2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
 3. คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560 (คู่มือฉบับเดียวกับปีการศึกษา 2559)
 4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2559
 5. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2560
 6. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
 7. ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 (ส่วนที่ 3 ส่วนการประเมินตนเอง)
  1. ตัวบ่งชี้หลัก
  2. ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 8. รายงานการประเมินตนเอง SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2560
 9. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560