ประจำปีการศึกษา 2555

  1. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2555
  2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554-2555
  3. ฟอร์มสำหรับจัดทำ Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2554
  4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2554
  5. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
  6. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 2555
  7. ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555   ****
  8. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555
  9. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555