ประจำปี พ.ศ.2558

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2558

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558 (22 ม.ค.58)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2558 (30 เม.ย.58)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2558 (20 ก.ค.58)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2558 (18 พ.ย.58)

 

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2558

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 (8 ม.ค. 58)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2558 (23 เม.ย. 58)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2558 (10 ก.ค. 58)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2558 (16 ต.ค. 58)