ประจำปี พ.ศ.2554

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2554

ประชุมคณะกรรมการประจำสอ. ครั้งที่1/2554 (17ม.ค.54)

ประชุมคณะกรรมการประจำสอ. ครั้งที่ 2/2554 (4 ก.ค. 54)

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2554

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2554 (6 ม.ค. 54)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2554 (4 พ.ค. 54)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2554 (20 มิ.ย. 54)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2554 (19 ธ.ค. 54)