ประจำปีพ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 (10 มี.ค. 65)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565(6 พ.ค. 65)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565(16 มิ.ย. 65)