คณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานอธิการบดี