การประเมินคุณธรรม และความโปรงใส (ITA) ของสำนักงานอธิการบดี

รายการหลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส (ITA) ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต