ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2560

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 (26 ม.ค. 60)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 (5 พ.ค. 60)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 (21 มิ.ย. 60)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 (21 ก.ย. 60)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 (8 พ.ย. 60)

 

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2560

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560 (16 ม.ค. 60)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 (4 พ.ค. 60)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560 (15 มิ.ย. 60)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560 (8 ส.ค. 60)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2560 (2 พ.ย. 60)