ประจำปีพ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 (12 ม.ค. 66)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566(20 เม.ย. 66)