ประจำปี พ.ศ.2555

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2555

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 (19ม.ค.55)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2555 (13 ก.ค.55)

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2555

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555 (5 ม.ค. 55)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 (10 ม.ค. 55)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2555 (5 ก.ค. 55)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2555 (22 ส.ค. 55)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2555 (30 ส.ค. 55)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2555 (6 พ.ย. 55)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 7/2555 (11 ธ.ค. 55)