ประจำปี พ.ศ.2556

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2556

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 (6 ก.พ.56)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556 (20 พ.ค.56)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2556 (30 พ.ค.56)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2556 (12 ก.ค.56)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2556 (10 ต.ค.56)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2556 (24 ต.ค.56)

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2556

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 (19 พ.ค. 56)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2556 (10 ต.ค. 56)