ประจำปีการศึกษา 2562

  1. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2562
  2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2562)
  4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2561
  5. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2562
  6. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
  7. ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 (ส่วนที่ 3 ส่วนการประเมินตนเอง)
  8. รายงานการประเมินตนเอง SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2562
  9. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562  /  Power point สรุปผลการตรวจฯ โดยคณะกรรมการประเมิน (ในพิธีปิดการตรวจประเมินฯ)