ประจำปี พ.ศ.2561

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 (31 ม.ค. 61)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 (28 พ.ค. 61)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 (24 ก.ค. 61)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 (12 ก.ย. 61)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 (13 ก.ย. 61)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 (25 ต.ค. 61)