ประจำปีพ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 (10 ม.ค. 62)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562(25 เม.ย. 62)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 (21 มิ.ย. 62)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 (2 ส.ค. 62)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 (   ต.ค. 62)