ประจำปีการศึกษา 2563

  1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2563)
  2. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2563
  3. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
  4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2562
  5. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2563
  6. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
  7. ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนที่ 3 ส่วนการประเมินตนเอง) 
  8. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 (หลังตรวจ)
  9. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 Power point สรุปผลการตรวจฯ โดยคณะกรรมการประเมิน (ในพิธีปิดการตรวจประเมินฯ)