ประจำปีการศึกษา 2557

  1. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2557 
  2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
  3. ฟอร์มสำหรับจัดทำ Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556
  4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556
  5. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2557
  6. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
  7. ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557
  8. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557
  9. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา2557 (27-28 ก.ค. 58)