ประจำปีการศึกษา 2554

  1. แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
  2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554-2555
  3. เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
  4. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
  5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
  6. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2554