การจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี […]

การจัดประชุมของสำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จะประชุมทุกไตรมาส คือ (กรกฎาคม  […]

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in กิจกรรม

    สำนักงานอธิการบดีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา […]