ประจำปี พ.ศ.2557

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2557

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557 (6 ก.พ.57)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2557 (10 มิ.ย.57)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557 (24 ก.ค.57)

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2557

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2557 (30 ม.ค. 57)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2557 (10 เม.ย. 57)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2557 (9 มิ.ย. 57)