ประจำปีพ.ศ. 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 (5 ก.พ. 64)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564(17 มิ.ย. 64)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564(29 ก.ค. 64)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564(7 ต.ค. 64)