ประจำปีการศึกษา 2556

  1. เป้าหมายคุณภาพ สอ.ประจำปีการศึกษา 2556 (จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสอ. ครั้งที่1/57  วันที่ 6ก.พ.57)
  2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556-2557
  3. ฟอร์มสำหรับจัดทำ Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555
  4. Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555
  5. ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2556
  6. ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ
  7. การจัดตัวบ่งชี้ที่ 2.1 … ระดับความสำเร็จของงานบริหารทั่วไป  (มติที่ประชุมจัดทำ 27 มี.ค.57)
  8. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556
  9. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556