ประจำปีพ.ศ. 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 (23 ม.ค. 63)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563(18 มิ.ย. 63)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 (23 ก.ค. 63)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 (22 ต.ค. 63)