ผู้บริหารราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted Posted in News, กิจกรรม

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ […]

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักงานอธิการบดี ประจำีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13และ 16 กรกฏาคม 2561

Posted Posted in News, กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ […]