ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี

ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่ฟอร์ม KPIสอ.ปีกศ.60

สำหรับตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน (1.2…) ดาวน์โหลดได้ที่ฟอร์ม1.2-ย่อย-ภารกิจหลักของกอง ปีกศ.60นี่ (1.2)

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยหน่วยงานสามารถทักท้วงได้ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองผลการประเมินฯ

ประจำปีการศึกษา 2559

ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่

สำหรับตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน (1.2…) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (1.2)

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สอ.

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่วัดผลการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้วัดผลผลิตและผลลัพธ์มากขึ้น เพื่อสะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. เพื่อทบทวนเกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานอธิการบดีให้มีความท้าทายมากขึ้น
  3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำตัวบ่งชี้รายบุคคลต่อไป

กำหนดการโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี

การจัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557

การจัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557