Newsกิจกรรม

โครงการพัฒนา​การประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์​

ดร.พัทรียา​ เห็นกลาง​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย​ ราชมงคลพระนคร​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา​ การประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์​ ระหว่างวันที่​ 29​ - 30​ เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องบงกชรัตน์บี​ โรงแรมรอยัลริเวอร์​ โดยมี นางรตนมน จันทรอุทัย​ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การทบทวนดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 12 ปี นายพิเชฐ​ จิรประเสริฐวงศ์​ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา และดร.จรัสพิมพ์​ วังเย็น​ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ​กลุ่ม เรื่อง การกำหนดตัวบ่งชี้​ การประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์ของราชมงคลพระนคร