Newsกิจกรรม

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่วัดผลการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้วัดผลผลิตและผลลัพธ์มากขึ้น เพื่อสะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. เพื่อทบทวนเกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานอธิการบดีให้มีความท้าทายมากขึ้น
  3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำตัวบ่งชี้รายบุคคลต่อไป

กำหนดการโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี