Newsกิจกรรม

ประมวลภาพการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอธิการบดี

ประมวลภาพการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการภายนอก(ประธานจาก มทร.สุวรรณภูมิ) เมื่อวันอังคราที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00น-17:00น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์