กิจกรรม

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบงกชรัตน์บี ชั้น ๒ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ