กิจกรรม

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยหน่วยงานสามารถทักท้วงได้ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองผลการประเมินฯ

ประจำปีการศึกษา 2559