กิจกรรม

ขอให้หน่วยงานเข้าไปกรอกแบบประเมิน 2 แบบประเมิน

สำนักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานเข้าไปกรอกแบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และแบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ

ผ่านหน้า Website สำนักงานอธิการบดี หรือคลิกที่แบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และ แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ

ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557ปกแบบประเมิน