กิจกรรม

การประชุมการพัฒนางานตามนโยบายของอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีเชิญหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ตั้งแตเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น5 อาคารสำนักงานอธิการบดี