กิจกรรม

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานSAR ของสำนักงานอธิการบดี ปะจำปีการศึกษา 2556

สำนักงานอธิการบดีกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และกำนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา2556

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล (ปรับเวลา)