กิจกรรม

การจัดทำตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน : 2.1. …งานบริหารทั่วไป

ตามที่สำนักงานอธืการบดีขอเชิญประชุมงานบริหารทั่วไปของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อจัดทำตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ด้านงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และประกาศใช้ร่วมกันในปีการศึกษา 2556 นั้น

สำนักงานอธิการบดีได้แจ้งหนังสือและแนบตัวบ่งชี้ตามมติมติที่ประชุมจัดทำ 27มี.ค.57 และหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ปก2.1....