กิจกรรม

กำหนดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งที่๑ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น

ครั้งที่๒ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวล่า ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.