กิจกรรม

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

 

สำนักงานอธิการบดี มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55)

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการภายใน (ซ้อมตรวจ)

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการภายนอก (ประธานจากมทร.สุวรรณภูมิ)