กิจกรรม

เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2

DSC_0540 DSC_0545 DSC_0562 DSC_0567 DSC_0660 DSC_0664 DSC_0671 casino wp-image-510″ alt=”DSC_0672″ src=”http://offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0672-300×199.jpg” width=”300″ height=”199″ /> DSC_0674 DSC_0679 DSC_0681 DSC_0699 DSC_0715

ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมโครงการกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

ของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2556

เชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

กำหนดการ ระยะที่ 2 คลิกที่นี่