กิจกรรม

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

DSC_0444

สำนักงานอธิการบดีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556 โดยประธานตรวจประเมินจากภายนอก

สำนักงานอธิการบดีขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจระเมินโดยพร้อมเพรียงกัน