ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ

  1. กองกลาง
  2. กองคลัง
  3. กองนโยบายและแผน
  4. กองบริหารงานบุคคล
  5. กองพัฒนานักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์ 1 สำนัก คือ สำนักประกันคุณภาพ และ 1 สถานี คือ สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 กองประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของสำนักงานอธิการบดี

แผนที่ยุทธศาสตร์