บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
DR.Singkaew Pokterng
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-Mail : Singkaew.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6006

นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ
E-Mail : Namthip.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8142

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์
E-Mail : Thanasit.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8143นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
E-Mail : Oraphun.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8141