ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี โดยมีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน ดังนี้ คือ

 1. กองกลาง
 2. กองคลัง
 3. กองนโยบายและแผน
 4. กองบริหารงานบุคคล
 5. กองพัฒนานักศึกษา
 6. กองวิเทศสัมพันธ์ *
 7. กองสือสารองค์กร
 8. กองศิลปวัฒนธรรม *
 9. สำนักประกันคุณภาพ *
 10. สถานีวิทยุ*

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง และ 1 สำนัก คือ

 1. กองวิเทศสัมพันธ์
 2. กองประชาสัมพันธ์
 3. กองศิลปวัฒนธรรม
 4. สำนักประกันคุณภาพ
 5. สถานีวิทยุ

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของสำนักงานอธิการบดี

แผนที่ยุทธศาสตร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *