คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร