หน้าแรก สำนักงานอธิการบดี

ข่าวสารและกิจกรรม

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2558

ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

การจัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557

การจัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ปีการศึกษา 2557 สำนักงานอธิการบดี

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 สำนักงานอธิการบดี

ตารางการจัดข้อมูลตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประขำปีการศึกษา 2557

ฟอร์ม SAR ปีการศึกษา2557