หน้าแรก สำนักงานอธิการบดี

ข่าวสารและกิจกรรม

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี

ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2560

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

ไฟล์ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2558

ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

การจัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557