Newsกิจกรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์ ตอบโจทย์นวัตกรรมการบริหารจัดการ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสร้างนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีด้านการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "ตอบโจทย์นวัตกรรมการบริหารจัดการ" โดยมีหัวข้อหลัก 4 ข้อ

  1. นวัตกรรมคืออะไร
  2. เพราะเหตุใดจึงต้องทำ
  3. นวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรอย่างไร
  4. นวัตกรรมสร้างได้อย่างไร

แผ่นพับ ตอบโจทย์นวัตกรรมการบริหารจัดการ