กิจกรรม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

ด้วย สำนักงานอธิการบดีมีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ประเมินคุณภาพภายใน (ซ้อมตรวจ) ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 57 และกำหนดตรวจประเมินโดยคณะกรรมการภายนอก ในระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 57 

สำนักงานอธิการบดีขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ 9 มิ.ย. 57 เวลา 14.30 น. และเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในวันอังคารที่ 10 มิ.ย. 57 เวลา 14.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556

ปกข่าวประชุม1