การจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

Posted Leave a commentPosted in ข่าวและกิจกรรม

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี […]

การจัดประชุมของสำนักงานอธิการบดี

Posted Leave a commentPosted in ข่าวและกิจกรรม

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จะประชุมทุกไตรมาส คือ (กรกฎาคม  […]

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Leave a commentPosted in ข่าวและกิจกรรม

    สำนักงานอธิการบดีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา […]