ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่

สำหรับตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน (1.2…) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (1.2)

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สอ.

การจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2556 และวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

8

สรุปผลการประเมินรวมทั้งโครงการได้ผลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก คือ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.82

การจัดประชุมของสำนักงานอธิการบดี

the_lost_butterflies_by_haunted_shadows17 resize3

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จะประชุมทุกไตรมาส คือ (กรกฎาคม  ตุลาคม  มกราคม  เมษายน) โดยใช้ปีการศึกษาเป็นหลัก … (อ่านต่อ) Continue Reading →

เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2

DSC_0540 DSC_0545 DSC_0562 DSC_0567 DSC_0660 DSC_0664 DSC_0671 casino wp-image-510″ alt=”DSC_0672″ src=”http://offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0672-300×199.jpg” width=”300″ height=”199″ /> DSC_0674 DSC_0679 DSC_0681 DSC_0699 DSC_0715

ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมโครงการกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

ของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2556

เชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

กำหนดการ ระยะที่ 2 คลิกที่นี่

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

DSC_0444

สำนักงานอธิการบดีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556 โดยประธานตรวจประเมินจากภายนอก

สำนักงานอธิการบดีขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจระเมินโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

 

สำนักงานอธิการบดี มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55)

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการภายใน (ซ้อมตรวจ)

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการภายนอก (ประธานจากมทร.สุวรรณภูมิ)