รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยหน่วยงานสามารถทักท้วงได้ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองผลการประเมินฯ

ประจำปีการศึกษา 2559

ฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR สอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่

สำหรับตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน (1.2…) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (1.2)

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สอ.

การประชุมการพัฒนางานตามนโยบายของอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีเชิญหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

ขอให้หน่วยงานเข้าไปกรอกแบบประเมิน 2 แบบประเมิน

สำนักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานเข้าไปกรอกแบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และแบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ

ผ่านหน้า Website สำนักงานอธิการบดี หรือคลิกที่แบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และ แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ

ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557ปกแบบประเมิน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

ด้วย สำนักงานอธิการบดีมีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ประเมินคุณภาพภายใน (ซ้อมตรวจ) ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 57 และกำหนดตรวจประเมินโดยคณะกรรมการภายนอก ในระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 57  Continue Reading →

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานSAR ของสำนักงานอธิการบดี ปะจำปีการศึกษา 2556

สำนักงานอธิการบดีกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และกำนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา2556

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล (ปรับเวลา)

การจัดทำตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน : 2.1. …งานบริหารทั่วไป

ตามที่สำนักงานอธืการบดีขอเชิญประชุมงานบริหารทั่วไปของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อจัดทำตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ด้านงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และประกาศใช้ร่วมกันในปีการศึกษา 2556 นั้น Continue Reading →

การจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2556 และวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

8

สรุปผลการประเมินรวมทั้งโครงการได้ผลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก คือ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.82

การจัดประชุมของสำนักงานอธิการบดี

the_lost_butterflies_by_haunted_shadows17 resize3

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จะประชุมทุกไตรมาส คือ (กรกฎาคม  ตุลาคม  มกราคม  เมษายน) โดยใช้ปีการศึกษาเป็นหลัก … (อ่านต่อ) Continue Reading →

เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2

DSC_0540 DSC_0545 DSC_0562 DSC_0567 DSC_0660 DSC_0664 DSC_0671 casino wp-image-510″ alt=”DSC_0672″ src=”http://offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0672-300×199.jpg” width=”300″ height=”199″ /> DSC_0674 DSC_0679 DSC_0681 DSC_0699 DSC_0715

ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมโครงการกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สำนักงานอธิการบดี

ของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2556

เชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

กำหนดการ ระยะที่ 2 คลิกที่นี่